رنگ‌ قهوه‌اي‌  

 

 


رنگ‌ قهوه‌اي‌ جزء رنگ‌هاي‌ با روح‌ و نشاطآور در طيف‌ رنگ‌ها محسوب‌ نمي‌شود. قهوه‌اي‌رنگي‌ مهم‌ است‌ كه‌ در ارتباط با زمين‌، خاك‌، گل‌يا وطن‌ قرار دارد. فصل‌ پاييز قهوه‌اي‌ رنگ‌ است‌و زمان‌ عدم‌ فعاليت‌، خفتگي‌ و محافظه‌كاري‌محسوب‌ مي‌شود. رنگ‌ قهوه‌اي‌ در خواب‌مي‌تواند سمبل‌ صحت‌ جسماني‌ و سادگي‌ و بي‌پيرايگي‌ باشد. اين‌ رنگ‌ مي‌تواند در خواب‌مسايل‌ و مشكلات‌ انسانها را به‌ گونه‌اي‌ بنيادي‌ وعريان‌ نشان‌ دهد و مي‌توان‌ آن‌ را به‌ اين‌ شكل‌تعبير كرد كه‌ شايد لازم‌ است‌ كمي‌ به‌ زندگي‌تان‌روح‌ و شادي‌ دهيد و بي‌خيال‌ باشيد. به‌ تعبيررنگ‌ها نيز مراجعه‌ فرماييد.

 

 

   رنگ‌ نارنجي‌  

 

 


گاهي‌ اوقات‌ اين‌ رنگ‌ در ارتباط با دستگاه‌تناسلي‌ است‌. در نتيجه‌ يافتن‌ معنا و تعبيرصحيح‌ معناي‌ آن‌ در زندگي‌ شخصي‌ كار ساده‌اي‌نيست‌. از اين‌ رو، در صورت‌ مشاهده‌ اين‌ رنگ‌ درخواب‌، ابتدا سلامت‌ اين‌ دستگاه‌ را مورد مداقه‌قرار دهيد و سپس‌ ارتباط اين‌ رنگ‌ را با تمام‌جنبه‌هاي‌ مختلف‌ زندگي‌ تان‌ دريابيد.

 

 

   گل‌  

 

 


زماني‌ كه‌ به‌ گلها مي‌نگريم‌، همگي‌ احساس‌سرخوشي‌، سرزندگي‌ و لذت‌ خاصي‌ پيدا مي‌كنيم‌.همگي‌ زيبايي‌ آنها را تحسين‌ كرده‌ و از ارزش‌ آنهاآگاه‌ هستيم‌. گلها زيبا هستند و در خوابهاي‌ مامي‌توانند نشان‌ دهنده‌ ساده‌ترين‌ و خالص‌ترين‌احساسات‌ ما از رضايت‌ خاطر و خشنودي‌ گرفته‌ تاعميق‌ترين‌ احساسات‌ از تماميت‌ و يكپارچگي‌معنوي‌ باشند. يك‌ گل‌ در خواب‌ نشانه‌اي‌ مثبت‌است‌ كه‌ مي‌تواند نماد سمبل‌ مذهبي‌ جهاني‌ ياتماميت‌ و وحدتي‌ باشد كه‌ نشان‌ دهنده‌ كانون‌ و مركزرواني‌ شخصيت‌ اوست‌. هم‌ چنين‌، رنگ‌ گلها نيزنشان‌ دهنده‌ مراكز و ستون‌هاي‌ اصلي‌ جسماني‌هستند. در كل‌، گل‌ در خواب‌ علامت‌ اميد، آرزو ورشد و باليدن‌ مثبت‌ در كنار سادگي‌، معصوميت‌،عفت‌، پاكدامني‌، پاكي‌ و احتمالا بكارت‌ است‌.

 

 

  برگ‌  

 

 


برگ‌ در خواب‌ بر شادماني‌ و خوشبختي‌ نويافته‌ و پيشرفت‌ و ترقي‌ در نمرات‌ تحصيلي‌ يا موقعيت‌شغلي‌تان‌ دلالت‌ دارد. مشاهده‌ برگ‌هاي‌ سبز و تازه‌ در خواب‌ به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ با فردي‌ ثروتمندازدواج‌ خواهيد كرد. مشاهده‌ برگ‌هاي‌ خشك‌، پژمرده‌ و قهوه‌اي‌ يا زرد رنگ‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ اميدو آرزوهاي‌ برباد رفته‌ است‌.

 

 

  شوره‌ سر  

 

 


اگر در خواب‌، شوره‌ در ميان‌ موهايتان‌ ببينيد، يعني‌ به‌ شدت‌ عصبي‌، ناآرام‌ و مضطرب‌ هستيد. پس‌،بيشتر مراقب‌ عادات‌ روزانه‌تان‌ باشيد، مصرف‌ كافئين‌ را به‌ حداقل‌ برسانيد و بيشتر ورزش‌ كنيد. اگر درخواب‌، تكه‌هاي‌ بزرگ‌ شوره‌ سفيد رنگ‌ را از لابه‌لاي‌ موهايتان‌ در آوريد، يعني‌ به‌ نحو حيرت‌ آوري‌،احساس‌ نگراني‌ و اضطرابتان‌ كاهش‌ مي‌يابد. اگر در خواب‌، بي‌اراده‌ و بي‌اختيار سرتان‌ را بخارانيد، يعني‌رفتار و كردار ديوانه‌وار و جنون‌ آسايتان‌ باعث‌ شده‌اند كه‌ در ميان‌ دوستان‌ تبديل‌ به‌ سوژه‌اي‌ براي‌ غيبت‌و صحبت‌ شويد.

 

 

  رنگ‌ آبي‌  

 

 


اين‌ رنگ‌، نشان‌ دهنده‌ حقيقت‌، صداقت‌، عقل‌، خرد، دانش‌، خردمندي‌، ملكوت‌، عرش‌، ابديت‌،ازليت‌، جاودانگي‌، حيات‌ اخروي‌، ايثار، از خود گذشتگي‌، فداكاري‌، مهر، محبت‌، شيفتگي‌، ايمان‌،زهد، پارسايي‌، راحتي‌ خيال‌، آرامش‌، روراستي‌، سعه‌ صدر، آزاد انديشي‌ است‌. اگر در خوابتان‌، رنگ‌آبي‌ مشخصه‌ اصلي‌ باشد، اين‌ خواب‌ نشانه‌ معنويت‌ و خوش‌ بيني‌ شما نسبت‌ به‌ آينده‌ است‌.

 

 

  رنگ‌ ارغواني‌  

 

 


اين‌ رنگ‌ معمولا در ارتباط با بزرگي‌، عظمت‌ ودرجه‌ است‌. اين‌ رنگي‌ قوي‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌بي‌اعتنا از كنارش‌ گذشت‌. علاوه‌ بر اين‌، اكثرافراد در مورد اين‌ رنگ‌ دو عقيده‌ كاملا متفاوت‌دارند: يا عاشق‌ اين‌ رنگ‌ هستند و يا به‌ شدت‌ ازآن‌ بيزارند. عده‌اي‌ معتقدند كه‌ اين‌ رنگ‌ معاني‌معنوي‌ در بر دارد. كليسا جامع‌ و كاتوليك‌ از اين‌رنگ‌ در مراسم‌ عزاداري‌ و زمان‌ عيد پاك‌استفاده‌ مي‌كند. اين‌ رنگ‌ نمايانگر تغيير ودگرگوني‌ شخصي‌ و معنوي‌ است‌. هم‌ چنين‌نشانگر هوشياري‌ و خودآگاهي‌ برتر و حمايت‌معنوي‌ است‌.

 

 

  رنگ‌ خاكستري‌  

 

 


رنگ‌ خاكستري‌ در خواب‌ نمايانگر ترس‌، وحشت‌، هراس‌، افسردگي‌، بيماري‌، سردرگمي‌، گيجي‌،بلاتكليفي‌ و دودلي‌ است‌. اگر در خوابتان‌، همه‌ چيز خاكستري‌ رنگ‌ باشد، يعني‌ از لحاظ احساسي‌ وعاطفي‌، احساس‌ انزوا يا طرد شدگي‌ به‌ شما دست‌ داده‌ است‌. اگر در زندگي‌ روزمره‌تان‌، احساس‌كسالت‌، افسردگي‌ و بي‌حالي‌ داشته‌ باشيد، مشاهده‌ چنين‌ خوابهايي‌ رايج‌ و متداول‌ است‌.

 

 

  رنگ‌ صورتي‌  

 

 


معمولا رنگ‌ صورتي‌ نشانه‌ سلامت‌، تندرستي‌ واحساسات‌ خوب‌ و مثبت‌ است‌. از قديم‌ اين‌ رنگ‌زنانه‌ محسوب‌ مي‌شد و برخي‌ معتقدند كه‌ آن‌دلالت‌ بر عشق‌ و علاقه‌ دارد.

 

 

  رنگ‌ زرد  

 

 


با در نظر گرفتن‌ جزييات‌ خواب‌، براي‌ رنگ‌ زرد مي‌توان‌ معني‌ مثبت‌ يا منفي‌ قايل‌ شد. اگر خوابتان‌ داراي‌ حال‌ و هوا و زمينه‌اي‌ شاد يا خوشايند باشد، رنگ‌ زرد مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ شور و شوق‌، انرژي‌،قدرت‌، نيرو، توان‌، حرارت‌، سازگاري‌ و هماهنگي‌ باشد. اگرچه‌، اگر خوابتان‌ از حال‌ و هوا و زمينه‌اي‌ ناخوشايند برخوردار بود، رنگ‌ زرد مي‌تواند نمايانگر ترس‌ و وحشت‌، هراس‌، ناتواني‌، عدم‌ قابليت‌ و عجزدر اتخاذ يك‌ تصميم‌ يا به‌ مرحله‌ اجرا در آوردن‌ آن‌ باشد.

 

 

  رنگ‌ سبز  

 

 


رنگ‌ سبز در خواب‌، نشانه‌ سلامتي‌، خوشبختي‌ و خوش‌ شانسي‌ است‌. از اين‌ رو، رنگ‌ سبز در خواب‌خوش‌ يمن‌ و خوش‌ شگون‌ است‌.

 

 

  رنگ‌ سياه‌  

 

 


اين‌ رنگ‌ نشانه‌ و نماد چيز يا امر ناشناخته‌، فرد گمنام‌ و ناشناس‌، ضمير ناخودآگاه‌، خطر، رمز و راز،غرض‌ ورزي‌، بدخواهي‌، سوءنيت‌ و خباثت‌ است‌. اگر در خوابتان‌ احساس‌ خوشحالي‌ و رضايت‌ به‌ شمادست‌ دهد، چنين‌ خوابي‌ دلالت‌ دارد بر ويژگي‌هاي‌ آسماني‌ و معنويت‌ پنهان‌.

 

 

  رنگ‌آميزي‌ و نقاشي‌  

 

 


خواب‌هاي‌ مرتبط با نقاشي‌ و رنگ‌آميزي‌، معمولا بر احيا، رشد و تكامل‌ عاطفي‌ و احساسي‌ بيننده‌خواب‌ دلالت‌ دارند. اگر در خواب‌ مشغول‌ رنگ‌ كردن‌ در و ديوار يك‌ خانه‌ باشيد، يعني‌ فردي‌ خلاق‌ ومبتكر هستيد و در پروژه‌اي‌ با موفقيت‌ مواجه‌ مي‌گرديد. همچنين‌، اين‌ خواب‌ مي‌تواند به‌ اين‌ معنا باشدكه‌ مشغول‌ مخفي‌ كردن‌ حقيقتي‌ از ديگران‌ هستيد. ديدن‌ تابلوي‌ نقاشي‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ نياز شمابه‌ ابراز وجود است‌. تابلوي‌ نقاشي‌ در خواب‌، سمبل‌ شهود دروني‌ و درك‌ و فهم‌ عميق‌ شما است‌.

 

 

  رنگ‌ها   

 

 


اكثر افراد خوابهاي‌ رنگي‌ مي‌بينند، ولي‌ گاهي‌ اوقات‌بعضي‌ از رنگ‌ها واضح‌تر و مشخص‌تر هستند. رنگ‌هانمادين‌ هستند و نشانه‌ آنها بخشي‌ از فرهنگ‌محسوب‌ مي‌شود. ما هميشه‌ با رنگ‌ها در ارتباطيم‌ وبسياري‌ از نقطه‌ نظرات‌ و عقايد را به‌ واسطه‌ آنها درك‌مي‌كنيم‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، يك‌ عروس‌ لباس‌ سفيد به‌تن‌ مي‌كند ولي‌ در مراسم‌ ختم‌ و سوگواري‌ لباسهاي‌سياه‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند. رنگ‌ها هم‌ چنين‌نشان‌ دهنده‌ انرژي‌ هستند. معاني‌ كه‌ در خوابهايتان‌ به‌رنگ‌ها مي‌دهيد، بستگي‌ به‌ اهميتي‌ دارد كه‌ در زندگي‌روزمره‌ براي‌ آنها قائليد. اگر عصباني‌ و خشمگين‌باشيد و در خواب‌ >رنگ‌ قرمز< را مشاهده‌ نماييد. پس‌قرمز نشانه‌ خشم‌ و عصبانيت‌ است‌، نه‌ احساس‌ وعواطف‌. چند حكم‌ كلي‌ براي‌ برخي‌ از رنگ‌ها در زيرصورت‌ گرفته‌ شده‌اند: * رنگ‌ سياه‌: افسردگي‌، اندوه‌، غم‌، غصه‌، درماندگي‌،استيصال‌. عده‌اي‌ معتقدند كه‌ اين‌ رنگ‌ در خواب‌مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ اميال‌ و گرايشات‌ نهفته‌جسماني‌ باشد. * رنگ‌ آبي‌: معنويت‌، خوش‌ بيني‌، افكاروانديشه‌هاي‌ مثبت‌، ارتباطات‌ صحيح‌، عده‌اي‌معتقدند كه‌ اگر اين‌ رنگ‌ را در خواب‌ مشاهده‌ نماييد،تعبيرش‌ آن‌ است‌ كه‌ از نظر معنوي‌ راهنمايي‌ مي‌شويد. * رنگ‌ سبز: پول‌، مسايل‌ مالي‌، حسادت‌، نگراني‌ درمورد سلامتي‌، عشق‌. * رنگ‌ قرمز: احساسات‌، شهوت‌، خشم‌ و عصبانيت‌،هشدار. * رنگ‌ سفيد: خلوص‌، پاكدامني‌، عفت‌، سلامت‌،تميزي‌، پاكيزگي‌، دگرگوني‌، تغيير، وقار، متانت‌، عزت‌،شرف‌.

 

 

  رنگ‌ها يا رنگين‌  

 

 


اگر تركيب‌ و آميزه‌اي‌ از رنگ‌هاي‌ روشن‌ را در خوابتان‌ ببينيد، يعني‌ در همه‌ قسمت‌هاي‌ زندگي‌ تان‌،مي‌توانيد در انتظار افزايش‌ موفقيت‌، پيشرفت‌ و امنيت‌ باشيد. اگر يك‌ رنگ‌ خاص‌ در خوابتان‌ محور قرارگرفته‌ باشد، بايستي‌ به‌ تعابير و معاني‌ زير دقت‌ نماييد: * رنگ‌ سياه‌:اين‌ رنگ‌ در خواب‌ بديمن‌ و نشانه‌ بدشانسي‌ است‌، مگر آن‌ كه‌ محور مراسم‌سوگواري‌ يا موقعيت‌ مشابه‌ ديگري‌ باشد، در آن‌ صورت‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ مشكلات‌ و موانع‌ برطرف‌مي‌گردند، اگر در خوابي‌ احساس‌ خوشحالي‌ كنيد كه‌ محور مشخصه‌اش‌ رنگ‌ سياه‌ است‌، اين‌ رنگ‌مي‌تواند بر ويژگي‌هاي‌ آسماني‌ و معنويت‌ دلالت‌ داشته‌ باشد. * رنگ‌ آبي‌: نشان‌ دهنده‌ حقيقت‌، خرد، عقل‌، منطق‌، ابديت‌، ايثارگري‌، فداكاري‌، ازخودگذشتگي‌، آرامش‌، صداقت‌، وفاداري‌، صراحت‌ و بي‌غل‌ و غشي‌ مي‌باشد. خوابي‌ كه‌ محور ومشخصه‌اش‌، صرفا، رنگ‌ آبي‌ باشد، سمبول‌ خوش‌ يمني‌ و معنويت‌ شما براي‌ آينده‌ است‌. * رنگ‌ قهوه‌اي‌: اين‌ رنگ‌ دلالت‌ دارد بر شانس‌ خوب‌ در رابطه‌ با پول‌ و احساس‌ آرامش‌ وراحتي‌ در خانه‌. هم‌ چنين‌ اين‌ رنگ‌ مي‌تواند نشانه‌ احساس‌ نزديكي‌ بيشتر با طبيعت‌ باشد. * رنگ‌ سبز: اين‌ رنگ‌ سلامت‌، تندرستي‌، خوش‌ شانسي‌ و بخت‌ و اقبال‌ بلند در رابطه‌ با آينده‌است‌. اين‌ رنگ‌ در خوابها، بسيار خوش‌ يمن‌ است‌. * رنگ‌ خاكستري‌ (طوسي‌): اين‌ رنگ‌ نمايانگر ترس‌، وحشت‌، گيجي‌، سردرگمي‌،بيم‌ و اميد است‌. اگر همه‌ چيز در خوابتان‌ خاكستري‌ رنگ‌ باشد، احتمالا به‌ لحاظ احساسي‌ و عاطفي‌،انزوا، فاصله‌ و طرد شدن‌ را تجربه‌ مي‌كنيد. اگر احساس‌ بيماري‌ به‌ شما دست‌ داده‌ باشد، مشاهده‌ اين‌رنگ‌ در خواب‌ امري‌ رايج‌ و متداول‌ است‌. * رنگ‌ بنفش‌ روشن‌: نشان‌ دهنده‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ تغيير و تحول‌ است‌. يعني‌ در حال‌حاضر، اوضاع‌ و احوال‌ بر وفق‌ مرادتان‌ پيش‌ نمي‌روند و خيلي‌ مهيج‌ و جالب‌ نيستند. * رنگ‌ نارنجي‌: به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ بيننده‌ خواب‌، ماهيت‌ و طبيعتي‌ سرزنده‌، شاد، بانشاط، خونگرم‌، برونگرا و اجتماعي‌ دارد. يعني‌ از يك‌ زندگي‌ خيره‌ كننده‌ و جذاب‌ توأم‌ با علايق‌ وافق‌هاي‌ وسيع‌ و گسترده‌ متعددي‌ برخورداريد. * رنگ‌ صورتي‌: نشان‌ دهنده‌ عشق‌، شعف‌، سرمستي‌، نشاط، سرحالي‌ شديد، عطوفت‌، محبت‌،علاقه‌، مهرباني‌ و نوع‌ دوستي‌ است‌. خوابهايي‌ كه‌ در آنها، رنگ‌ صورتي‌ محور و مشخصه‌ است‌، اكثرا،دلالت‌ دارند بر اين‌ كه‌ بيننده‌ آن‌ مورد عشق‌ و علاقه‌ قرار مي‌گيرد و از طريق‌ آن‌ نشاط و سرزندگي‌ به‌دست‌ مي‌آورد. اين‌ گونه‌ خوابها، خوش‌ يمن‌ هستند و موفقيت‌ و پيشرفت‌ در ارتباطات‌ را نشان‌ مي‌دهند. * رنگ‌ ارغواني‌: نشانه‌ تغيير و دگرگوني‌ شخصي‌ و رشد و توسعه‌ معنوي‌ بيننده‌ خواب‌ است‌.چنين‌ خوابي‌، اغلب‌، نشان‌ دهنده‌ ارتباطات‌ شاد و رضايتمندانه‌ اجتماعي‌ هستند. * رنگ‌ قرمز: نشانه‌ لذت‌ جويي‌ و قدرت‌ است‌. خوابي‌ كه‌ محور و مشخصه‌اش‌ رنگ‌ قرمز باشد،مي‌تواند گاهي‌ به‌ منزله‌ هشدار و اخطاري‌ در رابطه‌ با كنترل‌ خويشتن‌ داري‌ و خونسردي‌ بيننده‌ خواب‌ درنظر گرفته‌ شود. * رنگ‌ سفيد: در خوابها، اين‌ رنگ‌، نشان‌ دهنده‌ خلوص‌، پاكدامني‌، عفت‌، كمال‌، صلح‌ و صفا،آرامش‌، معصوميت‌، بي‌گناهي‌، عصمت‌، آگاهي‌، باخبري‌ و شروع‌ تازه‌ است‌. احتمالا حياتي‌ نو را تجربه‌خواهيد كرد يا بينش‌ و نگرش‌ تازه‌اي‌ روي‌ زندگي‌ پيدا مي‌كنيد. موفقيت‌، دستاورد و پيشرفت‌ از آن‌ شماخواهند بود. * رنگ‌ زرد: نمايانگر آن‌ است‌ كه‌ در حال‌ حاضر يا به‌ زودي‌ زود، يك‌ دوره‌ زماني‌ شادماني‌،سرزندگي‌ و نشاط را تجربه‌ خواهيد كرد و از انرژي‌ سرشار و بي‌حد و حصري‌ برخورداريد.

 

 

  رنگين‌ كمان‌  

 

 


ممكن‌ است‌ اخيرا شادي‌ عظيمي‌ را تجربه‌كرده‌ايد و داراي‌ نقطه‌ نظرات‌ خارق‌ العاده‌هستيد، ولي‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ نمي‌توانيدروي‌ پل‌ رنگين‌ كمان‌ راه‌ برويد، درنتيجه‌ بهتراست‌ منطقي‌ و موجه‌ باقي‌ بمانيد. معمولا رنگين‌كمان‌ بعد از رگبار يا باران‌ سيل‌ آسا ايجادمي‌شود. از اين‌ رو، اخيرا دوره‌ مشكلي‌ را پشت‌سر گذاشته‌ايد و به‌ سلامت‌ از آن‌ بيرون‌جسته‌ايد. اين‌ نشانه‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌خوش‌ بيني‌ شما باشد. در كل‌، رنگين‌ كمان‌ باعث‌مي‌شود كه‌ لبخند به‌ روي‌ لبان‌ آيد و افراد بامشاهده‌ آن‌ شاد مي‌شوند. درنتيجه‌، برخي‌ آن‌ رانشانه‌ خوش‌ شانسي‌ مي‌دانند.

 

 

  اجاق‌ گاز، فر  

 

 


ديدن‌ يك‌ اجاق‌ گاز گرم‌ در خواب‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ تلاش‌ها و كوشش‌ هايتان‌ با موفقيت‌ مواجه‌مي‌گردند. اجاق‌ گازي‌ كه‌ از شدت‌ گرما به‌ رنگ‌ قرمز در آمده‌ باشد، نشان‌ مي‌دهد كه‌ به‌ خاطر ماهيت‌ ازخود گذشته‌، رئوف‌، مهربان‌ و ايثارگرتان‌، همه‌ دوستان‌ و خانواده‌ دوستتان‌ دارند. اجاق‌ گاز يا فر سردنشان‌ مي‌دهد كه‌ به‌ خاطر فرصتي‌ از دست‌ رفته‌ يا دوستي‌ از دست‌ داده‌، پشيماني‌ و ندامت‌ به‌ سراغتان‌آمده‌ است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ به‌ جاي‌ خودخوري‌ و ماتم‌ گرفتن‌ بايد از گذشته‌ها درس‌ بگيريد و به‌ سوي‌آينده‌ گام‌ برداريد. اگر در خواب‌ داخل‌ فر بسوزيد يا دستتان‌ يا هر قسمتي‌ از بدنتان‌ توسط اجاق‌ گازبسوزد، يعني‌ به‌ شدت‌ خوش‌ شانس‌ خواهيد بود، به‌ خصوص‌ اگر دست‌ها يا پاهايتان‌ سوخته‌ باشند. اگردر خواب‌ خود را داخل‌ يك‌ فر ببينيد، اين‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ رحم‌ است‌. يعني‌ ممكن‌ است‌ باردارباشيد يا از باردار شدن‌ نگران‌ باشيد. يا شايد نيازمند مهر و محبت‌ مادرانه‌ هستيد، عشق‌ و علاقه‌اي‌خالص‌ و حمايتگرانه‌. به‌ اين‌ معنا كه‌ بيش‌ از علاقه‌ و محبتي‌ كه‌ در حال‌ حاضر از سوي‌ خانواده‌ و دوستان‌دريافت‌ مي‌كنيد به‌ محبت‌ خالص‌ و بي‌آلايش‌ نياز داريد.

 

 

  اتومبيل‌ ليموزين‌  

 

 


اتومبيل‌ ليموزين‌ در خواب‌ به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ دچار حس‌ شديد و مبالغه‌آميز خودپسندي‌، تكبر وخودبزرگ‌ بيني‌ شده‌ايد. نيز ممكن‌ است‌ دچار اين‌ احساس‌ شده‌ باشيد كه‌ لازم‌ است‌ به‌ پز دادن‌ وخودنمايي‌ متوسل‌ گرديد تا ديگران‌ را تحت‌ تأثير خويش‌ قرار دهيد. اگر رنگ‌ ليموزين‌ در خواب‌تان‌مشكي‌ باشد، يعني‌ هيچ‌ تمايلي‌ به‌ ايجاد تغيير و تحول‌ يا كنار آمدن‌ با ديگران‌ نداريد.

 

 

  جوجه‌ تيغي‌  

 

 


در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ كه‌ جوجه‌تيغي‌ در خواب‌ نشانه‌ خبرهاي‌ خوب‌ و بد است‌.يعني‌ ممكن‌ است‌ اتفاقات‌ خوب‌ و مثبتي‌ برايتان‌رخ‌ دهند كه‌ مشكلاتي‌ نيز با خود به‌ همراه‌ دارند.از نقطه‌ نظر واقع‌ بينانه‌تر، جوجه‌ تيغي‌ حيواني‌ بانمك‌، زرنگ‌ و در عين‌ حال‌ دست‌ نيافتني‌ است‌.به‌ عنوان‌ نشانه‌ خواب‌ مي‌تواند نمايانگر موقعيت‌يا شخصي‌ در زندگي‌ تان‌ باشد كه‌ اين‌خصوصيات‌ را دارا است‌.

 

 

  خرگوش‌  

 

 


خرگوش‌ حيواني‌ بامزه‌، زيرك‌، ناقلا، زرنگ‌،قشنگ‌ و دوست‌ داشتني‌ است‌. آنها بابت‌ سرعت‌انتقال‌، چابكي‌، سرعت‌، فرزي‌ و چالاكي‌ مشهورهستند. در خوابهايمان‌، خرگوش‌ مي‌تواندنشاندهنده‌ شانس‌، چالاكي‌، فرزي‌، تيزهوشي‌،سرعت‌ انتقال‌، خلاقيت‌، بارداري‌ يا سحر و جادوباشد. هم‌ چنين‌ مي‌تواند سمبل‌ فقدان‌خودآگاهي‌ و هوشياري‌ بيننده‌ خواب‌ در نظرگرفته‌ شود. خرگوش‌ به‌ عنوان‌ نماد خواب‌ به‌بيننده‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ گاهي‌ اوقات‌ نسبت‌ به‌برخي‌ از موقعيت‌هاي‌ زندگي‌ بايد بيش‌ از حدسريع‌ واكنش‌ نشان‌ مي‌دهد و انديشيدن‌ وبرنامه‌ريزي‌ دقيق‌تر لازم‌ و ضروري‌ به‌ حساب‌مي‌آيد.

 

 

  خودكشي‌   

 

 


در اولين‌ نگاه‌ به‌ اين‌ خواب‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ كاملا منفي‌ باشد. ممكن‌ است‌ شخص‌ تصور كند كه‌ اين‌نشانه‌ به‌ معناي‌ نفرت‌ از خويشتن‌، افسردگي‌ شديد، دست‌ شستن‌ از زندگي‌ و ديگر احساسات‌ و افكار وانديشه‌هاي‌ منفي‌ باشد. اگر چنين‌ ويژگي‌ هايي‌ در شما صدق‌ مي‌كند، ممكن‌ است‌ اين‌ خواب‌ همين‌تعابير را در بر داشته‌ باشد و در نتيجه‌ بايد بي‌درنگ‌ از يك‌ متخصص‌ كمك‌ بخواهيد. اگرچه‌، تعابيرمثبت‌تري‌ نيز وجود دارند. خودكشي‌ در خواب‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ پيشرفت‌ و منسجم‌ شدن‌ بيننده‌خواب‌ باشد. همگي‌ داراي‌ ابعاد و جنبه‌هاي‌ شخصيتي‌ زيادي‌ هستيم‌. مشاهده‌ خودكشي‌ كردن‌ درخواب‌ مي‌تواند نشانه‌ و نماد اين‌ باشد كه‌ شما در حال‌ كشتن‌ و از بين‌ بردن‌ جنبه‌اي‌ از خويشتن‌ تان‌هستيد. احتمالا جنبه‌اي‌ كه‌ مضر، ويرانگر و مخرب‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر سابقا سيگاري‌ بوديد وحالا آن‌ را ترك‌ كرده‌ايد، ممكن‌ است‌ آن‌ جنبه‌ سيگار كشيدن‌ را در خويشتن‌تان‌ از بين‌ ببريد. اگر در خواب‌ببينيد كه‌ غريبه‌اي‌ مرتكب‌ خودكشي‌ مي‌شود، نشان‌ دهنده‌ جنبه‌ ديگري‌ از خودتان‌ است‌. ممكن‌ است‌در شرف‌ رهايي‌ از يك‌ بخش‌ بي‌ فايده‌ و غير ضروري‌ خودتان‌ باشيد و در حال‌ آغاز شيوه‌اي‌ بهتر و جديددر رابطه‌ با انجام‌ كارها، اگر در خواب‌ ببينيد كه‌ يكي‌ از آشنايانتان‌ خودكشي‌ كرده‌ مي‌تواند نشانه‌برداشت‌ها و نگراني‌هاي‌ شما در رابطه‌ با آن‌ شخص‌ باشد. هم‌ چنين‌، احتمال‌ دارد كه‌ بيننده‌ خواب‌ درحال‌ حاضر استرس‌، نگراني‌، اضطراب‌، تنش‌، شك‌ و ترديد را تجربه‌ مي‌كند. پس‌ لازم‌ است‌ كه‌ شادباشيد و سعي‌ كنيد تا در خلال‌ روز از انديشه‌هاي‌ مثبت‌تري‌ برخوردار گرديد.

 

 

  زال‌ تن‌ (آلبينو)  

 

 


مشاهده‌ يك‌ فرد آلبينو (افرادي‌ كه‌ پوست‌ صورتشان‌ به‌ شدت‌ سفيد و بي‌رنگ‌ است‌ و چشماني‌صورتي‌ رنگ‌ دارند) در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ خلوص‌، پاكي‌، سلامت‌، عفت‌، پاكدامني‌ و يكپارچگي‌است‌. به‌ اين‌ معنا كه‌ لازم‌ است‌ در رابطه‌ با ديگران‌ شكيباتر، صبورتر، خوشايندتر، پذيراتر و مقبول‌ترباشيد، چرا كه‌ همه‌ نمي‌توانند دقيقا با استانداردها و ملاك‌ها مطابق‌ باشند! اگر در خواب‌ از ديدن‌ يك‌فرد آلبينو به‌ وحشت‌ بيفتيد، بدين‌ معنا است‌ كه‌ بي‌خود و بي‌جهت‌ نگران‌ سلامت‌ و رفاه‌ يكي‌ ازعزيزانتان‌ هستيد. همچنين‌، اين‌ خواب‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در رابطه‌ با چيزي‌ حالت‌ انكار، حاشا، عدم‌پذيرش‌ و تكذيب‌ را به‌ خود گرفته‌ايد.

 

 

  زايمان‌ (وضع‌ حمل‌)  

 

 


چنين‌ خوابي‌، نشانگر آغاز يك‌ پروژه‌ يا مرحله‌ جديد زندگي‌ است‌. هم‌ چنين‌، مي‌تواند نمايانگرنگراني‌ و اضطراب‌ شما از باردار شدن‌ باشد.

 

 

  سياه‌ و سفيد  

 

 


اگر خوابتان‌، كاملا سياه‌ و سفيد (بدون‌ هيچ‌ رنگ‌ ديگري‌) باشد. يعني‌ مشغول‌ تجربه‌ يك‌ تحول‌دروني‌ هستيد. يعني‌ به‌ منظور به‌ وجود آمدن‌ يك‌ خويشتن‌ برتر، خود ناخودآگاه‌ و آگاهتان‌، با هم‌ ادغام‌مي‌شوند. اين‌ خوابي‌ مثبت‌ در ارتباط با اتحاد و وحدت‌ است‌.

 

 

  تخم‌ مرغ‌ رنگي‌  

 

 


تخم‌ مرغ‌هاي‌ رنگي‌ براق‌ و شاد در خواب‌، نشانه‌ و نماد جشن‌ و ضيافتي‌ به‌ مناسبت‌ يك‌ واقعه‌ شاد وخوش‌ يمن‌ محسوب‌ مي‌شوند.

 

 

  گرگ‌  

 

 


گرگ‌ در خواب‌، نشانه‌ فريبكاري‌، حيله‌گري‌، نيرنگ‌ بازي‌، دروغ‌، ترفند، خدعه‌ و ضعف‌ يا در خودتان‌يا در اطرافيانتان‌ است‌. ولي‌ اگر در خوابتان‌ موفق‌ به‌ كشتن‌ يا فرار از گرگ‌ شويد، يعني‌ عليرغم‌ وجود همه‌موانع‌، به‌ موفقيت‌ دست‌ خواهيد يافت‌.

 

 

  گل‌  

 

 


گلها در خواب‌ نشانه‌ و نماد زيبايي‌، حسن‌، جمال‌، سلامت‌ و امنيت‌ هستند. هم‌ چنين‌، آنها در خواب‌بر منيت‌ و شخصيت‌ زنانه‌ دروني‌ دلالت‌ دارند. اگر خواب‌ شكفته‌ شدن‌ گلها را ببينيد، اين‌ خواب‌،نمايانگر قدرتهاي‌ فرارواني‌ بيننده‌ خواب‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود. اگر در خواب‌، در دشتي‌ پر از گل‌هاي‌رنگارنگ‌ و زيبا حضور داشته‌ باشيد و يا آن‌ را به‌ نحوي‌ ببينيد، اين‌ خواب‌ نشانگر حسن‌، جمال‌، زيبايي‌،خوبي‌، محبت‌، لطف‌، مهرباني‌، شفقت‌، رحم‌، دلسوزي‌، غمخواري‌، ملاطفت‌، ملايمت‌، خوشي‌،رضايت‌، سرور و مسرت‌ شما در زندگي‌ است‌. هم‌ چنين‌، اين‌ خواب‌ بر كمال‌، معنويت‌، نشاط، سرزندگي‌و منفعت‌ و سود مالي‌ دلالت‌ دارد.

 

 

  گل‌ رز  

 

 


اكثر گل‌ها به‌ عنوان‌ نشانه‌هاي‌ خوشايند و مثبت‌ خواب‌در نظر گرفته‌ مي‌شوند. اگرچه‌ گل‌هاي‌ رز مي‌توانندمعاني‌ خاص‌ خودشان‌ را در بر داشته‌ باشند و نشان‌دهنده‌ زيبايي‌، عشق‌ و خيال‌ انگيزي‌ هستند. هم‌چنين‌ گل‌هاي‌ رز مي‌توانند در بردارنده‌ معاني‌ معنوي‌نيز باشند. زماني‌ از گل‌هاي‌ رز استفاده‌ مي‌كنند كه‌قصد دارند عواطف‌ و احساسات‌ مثبت‌ و منفي‌ را بروزدهند. از آنجايي‌ كه‌ آنها مي‌شكنند، مي‌توانند نمادپاكي‌ و بي‌گناهي‌ نيز تلقي‌ شوند. در هنگام‌ تعبير بايدرنگ‌ گلهاي‌ رز نيز در نظر گرفته‌ شود. (رنگ‌ سفيد:عفت‌، پاكي‌ ـ رنگ‌ قرمز: شور و شوق‌، هيجان‌ ـ رنگ‌صورتي‌: خيال‌ انگيزي‌، عشق‌، ـ رنگ‌ سياه‌: مرگ‌.)

 

 

  لباس‌ رسمي‌ (لباس‌ تشريفاتي‌)  

 

 


اگر در خواب‌، يك‌ دست‌ لباس‌ رسمي‌ را ببينيد و يا آن‌ را بپوشيد، اين‌ خواب‌ نشانه‌ و نماد پذيرفتن‌ وايمان‌ آوردن‌ به‌ جنبه‌ زنانه‌ وجودتان‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود. به‌ اين‌ معنا كه‌، آزادانه‌ و به‌ راحتي‌ جنبه‌ زنانه‌وجودتان‌ را ابراز مي‌كنيد و براي‌ رهنمون‌ ساختن‌ خودتان‌ از غريزه‌ و شم‌ زنانه‌تان‌ بهره‌ مي‌بريد. اگر لباس‌رسمي‌ در خوابتان‌، سفيدرنگ‌ باشد، يعني‌، مايليد در نظر ديگران‌، فرشته‌ خو، بي‌آلايش‌، معصوم‌، پاك‌،منزه‌، بي‌گناه‌، عفيف‌ و پاكدامن‌ جلوه‌ كنيد.

 

 

  چشم‌  

 

 


اگر خواب‌ چشمي‌ خيلي‌ درشت‌ و بزرگ‌ را ببينيد، يعني‌ از قدرتهاي‌ فرا رواني‌ و پيشگويانه‌ خيلي‌قدرتمندي‌ برخورداريد. اگر خواب‌ چشماني‌ از حدقه‌ در آمده‌ يا عجيب‌ و غريب‌ را ببينيد، يعني‌ وقايع‌ ورخدادهاي‌ خوب‌ و مثبتي‌ به‌ زودي‌ برايتان‌ صورت‌ مي‌گيرند. اگر در خوابتان‌، چشمتان‌ مجروح‌ و صدمه‌خورده‌ باشد، يا چيزي‌ داخل‌ آنها فرو رفته‌ باشد يا به‌ نحوي‌ نگران‌ سلامت‌ چشمانتان‌ باشيد، يعني‌،شخصي‌ در تلاش‌ است‌ تا فريبتان‌ دهد و سرتان‌ كلاه‌ بگذارد. اگر مشخصه‌ و محور خوابتان‌، چشماني‌ زيباو خوش‌ حالت‌ باشند، يعني‌، مي‌توانيد روي‌ عشق‌، علاقه‌ و محبت‌ خالصانه‌ و صادقانه‌ افرادي‌ حساب‌كنيد كه‌ برايتان‌ مهم‌ و عزيز هستند. چشمان‌ لوچ‌ و چپ‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ خوش‌ شانسي‌ در امور ومسايل‌ مالي‌ هستند. چشمان‌ نيم‌ بسته‌ يا قرمز در خواب‌، به‌ منزله‌ هشداري‌ در برابر يك‌ ارتباط عاطفي‌نامعقول‌ و غيرمنطقي‌ هستند. اگر خواب‌ چشمان‌ حيوانات‌، به‌ خصوص‌ در تاريكي‌، را ببينيد، يعني‌ درجمع‌ و دايره‌ اجتماعي‌ اطرافتان‌، حسادت‌، رقابت‌ و هم‌ چشمي‌ پنهان‌ و مخفيانه‌ وجود دارد. چشمان‌رنگي‌ و روشن‌ يا آبي‌ رنگ‌ در خواب‌، به‌ معناي‌ يك‌ ارتباط دوستانه‌ جديد هستند، در حالي‌، چشمان‌تيره‌ و مشكلي‌ نشانه‌ و نماد يك‌ ارتباط عاطفي‌ جديد محسوب‌ مي‌شوند. هم‌ چنين‌، به‌ تعبير نابينايي‌مراجعه‌ نماييد.

 

 

  چراغ‌، لامپ‌  

 

 


اگر در خواب‌ مشغول‌ روشن‌ كردن‌ چراغي‌ باشيد، يعني‌ بابت‌ مهرباني‌ و لطفي‌ كه‌ در گذشته‌ در حق‌كسي‌ كرده‌ايد، پاداشي‌ غيرمنتظره‌ دريافت‌ خواهيد كرد. خاموش‌ كردن‌ چراغ‌ در خواب‌، به‌ اين‌ معنا است‌كه‌ سفري‌ خوشايند خواهيد داشت‌ و يا مرخصي‌ گرفته‌ و استراحتي‌ خواهيد كرد كه‌ بي‌سود و منفعت‌ نيزنخواهد بود. چراغ‌ها يا لامپ‌هاي‌ قرمزرنگ‌ در خواب‌ به‌ معناي‌ هشدار و گوشزدي‌ در رابطه‌ با خطري‌ناشي‌ از احساسات‌ و علاقه‌ يا خشم‌ و عصبانيت‌ بي‌امان‌ و كنترل‌ نشده‌ هستند. چراغ‌ يا لامپ‌ خاموش‌ درخواب‌ بر يك‌ موضوع‌ نااميد كننده‌ و يأس‌آور دلالت‌ دارد، در حالي‌ كه‌ چراغ‌ يا لامپ‌ كم‌ نور يا در حال‌سوسو زدن‌ حاكي‌ از رسيدن‌ خبرهايي‌ در رابطه‌ با يك‌ بيماري‌ است‌. آويزان‌ كردن‌ چراغ‌ يا لامپ‌ درمحوطه‌ بيرون‌ از خانه‌ يا پشت‌ يك‌ پنجره‌ نشان‌ از رسيدن‌ بخت‌ و اقبال‌ بلند دارد. شكستن‌ چراغ‌ يا لامپ‌در خواب‌ حاكي‌ از بروز مشكلاتي‌ ناشي‌ از فقدان‌ اعتماد و اطمينان‌ است‌. ديدن‌ چندين‌ چراغ‌ يا لامپ‌روشن‌ يا تزييني‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ فرا رسيدن‌ قريب‌ الوقوع‌ مراسم‌ جشن‌ و سرور مانند و آكنده‌ ازشادي‌ است‌.

 

 

  نامه‌  

 

 


اگر در خواب‌ نامه‌اي‌ به‌ دست‌تان‌ برسد، يعني‌ به‌ زودي‌ فرصت‌، امكان‌ يا چالش‌ جديدي‌ درزندگي‌تان‌ پديدار مي‌شود. هم‌ چنين‌، ذهن‌تان‌ پيام‌هاي‌ ضمير ناخودآگاهتان‌ را از طريق‌ ديدن‌ نامه‌ درخواب‌ به‌ شما ارسال‌ مي‌دارد. ديگر معاني‌ و تعابير خواب‌هاي‌ مرتبط با نامه‌، عبارتند از: ـ اگر خبرهاي‌ خوبي‌ در يك‌ نامه‌ در خواب‌تان‌ به‌ شما برسد، يعني‌ دورنماي‌ آينده‌تان‌ كاملا روشن‌ ودرخشان‌ است‌. ـ اگر نامه‌اي‌ در خواب‌ به‌ دست‌تان‌ برسد كه‌ حاوي‌ خبري‌ ناراحت‌ كننده‌ يا يأس‌ آور باشد، يعني‌ درآينده‌اي‌ نزديك‌، مبارزه‌ و كشمكش‌ سر راهتان‌ قرار خواهد گرفت‌. ـ اگر نامه‌هايي‌ عادي‌ و عاري‌ از اهميت‌ در خواب‌ به‌ دست‌تان‌ برسند، يعني‌ با مشكلات‌ مالي‌ ناشي‌ ازولخرجي‌ مواجه‌ خواهيد شد. ـ اگر در خواب‌ قصد پاره‌ كردن‌ نامه‌اي‌ باز نشده‌ را داشته‌ باشيد، يعني‌ بايد به‌ رفع‌ و اصلاح‌ ظلم‌ها وبي‌عدالتي‌هايي‌ اقدام‌ نماييد كه‌ در گذشته‌ مرتكب‌ شده‌ايد. ـ اگر در خواب‌ مشغول‌ خواندن‌ نامه‌اي‌ باشيد كه‌ متعلق‌ به‌ شخص‌ ديگري‌ است‌، يعني‌ پولي‌ از دست‌خواهيد داد. ـ اگر در خواب‌ مشغول‌ پست‌ كردن‌ نامه‌اي‌ باشيد، يعني‌ خبرهاي‌ خوب‌ غيرمنتظره‌اي‌ به‌ گوشتان‌خواهند رسيد. ـ اگر در خواب‌ مشغول‌ نگريستن‌ به‌ نامه‌اي‌ باشيد كه‌ توسط يك‌ پستچي‌ تحويل‌ داده‌ شده‌ است‌، يعني‌مشاجرات‌ و بگومگوهاي‌ شديدي‌ در راه‌ هستند. ـ نامه‌هايي‌ كه‌ با جوهرهايي‌ به‌ رنگ‌ خيلي‌ روشن‌ نوشته‌ شده‌ باشند، بر دعواها و جر و بحث‌هاي‌خانوادگي‌ و دوستانه‌ دلالت‌ دارند. ـ اگر در خواب‌ مشغول‌ پنهان‌ كردن‌ نامه‌اي‌ باشيد يا نامه‌اي‌ مخفي‌ شده‌ را پيدا كنيد، اين‌ خواب‌ به‌منزله‌ هشداري‌ در رابطه‌ با بي‌وفايي‌ يك‌ دوست‌ يا يك‌ عزيز است‌.

 

 

  مداد شمعي‌  

 

 


مداد شمعي‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ است‌ كه‌ در آن‌ احساس‌ راحتي‌ و فارغ‌ البالي‌بيشتري‌ مي‌كرديد. هم‌ چنين‌، مداد شمعي‌، نشانه‌ و نماد خلاقيت‌، آفرينندگي‌ و ابتكار است‌. يعني‌،بايستي‌ براي‌ حل‌ و رفع‌ موضوعات‌ و مشكلات‌ فعلي‌، به‌ فكر يافتن‌ شيوه‌هاي‌ خلاقانه‌تر و مبتكرانه‌تري‌باشيد. هم‌ چنين‌، به‌ رنگ‌ مداد شمعي‌ و معناي‌ آن‌ توجه‌ فرماييد.

 

 

  مرجان‌  

 

 


مرجان‌ در خواب‌ نمايانگر دوستي‌ها است‌ و تعبير و معناي‌ آن‌ براساس‌ رنگش‌ به‌ شرح‌ زير متفاوت‌مي‌شود: * مرجان‌ قرمز در خواب‌ به‌ منزله‌ هشدار و اخطاري‌ در رابطه‌ با مهار و فرو نشاندن‌ خشم‌ وعصبانيت‌تان‌ است‌، در غير اين‌ صورت‌، دوستي‌ ارزشمند و باوفا را از دست‌ خواهيد داد. * مرجان‌ صورتي‌ در خواب‌ نمايانگر اين‌ است‌ كه‌ دوران‌ و اوقات‌ خوب‌ و خوش‌ اجتماعي‌تان‌ در راه‌هستند. * مرجان‌ سفيد در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ دايره‌ گسترده‌ و رو به‌ رشد دوستان‌ جديد و ستايشگر است‌.

 

 

  مو (زلف‌، گيسو)  

 

 


موهاي‌ بلند در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ زيبايي‌، حسن‌، ثبات‌ و قدرت‌ هستند. اگر در خوابتان‌، موهايتان‌ سفيد شده‌ باشند،يعني‌ از نقطه‌ نظرات‌ قديمي‌ و بزرگتر از سن‌تان‌ آگاهيد و آماده‌ايد تا چيزهاي‌ جديدي‌ ياد بگيريد. اگر در خواب‌ زني‌ رابا موهاي‌ طلايي‌ ببينيد، يا موهاي‌ خودتان‌ به‌ رنگ‌ طلايي‌ (بور) باشد، يعني‌ براي‌ دوستان‌ همجنستان‌، دوستي‌ صادق‌و وفادار خواهيد بود. موهاي‌ قرمز در خواب‌، معمولا نماد تغيير و تحولاتي‌ در زندگي‌ بيننده‌ خواب‌ هستند. موهاي‌مجعد و فرفري‌ در خواب‌، به‌ بيننده‌ هشدار مي‌دهند كه‌ شخصي‌ درصدد فريب‌ دادن‌ او است‌. اگر در خواب‌ ريزش‌موهايتان‌ را ببينيد يعني‌ لازم‌ است‌ از خودتان‌ محافظت‌ كرده‌ و به‌ ديگران‌ وابسته‌ نباشيد. اگر در خواب‌، مشغول‌ شستن‌موهايتان‌ باشيد، يعني‌ لازم‌ است‌ در قبال‌ يك‌ ارتباط يا موقعيت‌ خاصي‌ در بيداري‌ نگرش‌ متفاوتي‌ اتخاذ كنيد.

 

 

  مورچه‌  

 

 


مورچه‌ در خواب‌ نشانه‌ نارضايتي‌، ناخشنودي‌ و ناخرسندي‌ كلي‌ شما از زندگي‌ روزانه‌تان‌ است‌.يعني‌، احساس‌ مي‌كنيد كه‌ به‌ شما اهميت‌ داده‌ نمي‌شود، دست‌ كم‌ گرفته‌ و فراموش‌ شده‌ايد. مسايل‌ وچيزهاي‌ پيش‌ پا افتاده‌ و كم‌ اهميت‌ در سرتاسر روز آينده‌ آزارتان‌ خواهند داد و مي‌فهميد كه‌ تشريك‌مساعي‌ و همكاري‌، تنها شيوه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ خواسته‌ها و آرزوهايتان‌ هستند. اين‌ خواب‌ها، نمايانگراين‌ هستند كه‌ از همرنگي‌ با جماعت‌ و انطباق‌ با اجتماع‌، ناراضي‌ و عاجز هستيد. احتمالا، احساس‌مي‌كنيد كه‌ زندگي‌تان‌ بيش‌ از حد سازمان‌ يافته‌، منظم‌، مرتب‌ و بسامان‌ است‌.

 

 

  ميوه‌هاي‌ توت‌ مانند (مثل‌ توت‌ فرنگي‌، تمشك‌ و غيره‌)  

 

 


ديدن‌ اين‌ گونه‌ ميوه‌ها در خواب‌ (زماني‌ كه‌ رسيده‌ و آبدار باشند)، نمايانگر بخت‌ و اقبال‌ بلند،حوادث‌ غيرمترقبه‌ خوشايند و شاد، وفور نعمت‌، خوشبختي‌، سعادت‌، رفاه‌، رونق‌ و شروع‌هاي‌ جديددر زندگي‌تان‌ است‌. اگر خواب‌ ببينيد كه‌، فردي‌ برايتان‌ اين‌ ميوه‌ها را مي‌آورد، يعني‌ در زندگي‌ واقعي‌تان‌،او از صميم‌ قلب‌ به‌ شما عشق‌ مي‌ورزد و دوستتان‌ دارد و خواهان‌ توجه‌ بيشتر از سوي‌ شماست‌. اگر آن‌ميوه‌ها را با فردي‌ بخوريد، يعني‌ به‌ او علاقه‌مند هستيد. اگر در خوابتان‌، به‌ حد افراط مشغول‌ خوردن‌ آن‌ميوه‌ها باشيد يا پاي‌ آنها را بخوريد، يعني‌ ماهيتي‌ دوگانه‌ و غيرقابل‌ اعتماد داريد، كه‌ بايد آن‌ را تحت‌كنترل‌ بگيريد. اگر خواب‌ ببينيد كه‌، مشغول‌ چيدن‌ يا خوردن‌ ميوه‌هاي‌ توت‌ مانند كال‌ و نارس‌، هستيد،يعني‌ قبل‌ از دستيابي‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد شخصي‌تان‌، تلاش‌ها و كوشش‌هاي‌ خيلي‌ زيادي‌، بايد به‌ خرج‌دهيد.

 

 

  كارناوال‌ (كاروان‌ شادي‌)  

 

 


اگر خواب‌ ببينيد كه‌ در يك‌ كارناوال‌ هستيد، اين‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ دروغ‌، كلك‌، حقه‌، ريا و نيرنگ‌است‌. اگر صحنه‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌ و غيرعادي‌ در آن‌ كارناوال‌ ببينيد، يعني‌ در زندگي‌ خانوادگي‌تان‌،هماهنگي‌ و سازگاري‌ وجود ندارد. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ همراه‌ كارناوال‌ سواري‌ مي‌كنيد، يعني‌ درزندگي‌تان‌، چرخه‌اي‌ يكنواخت‌ و تكراري‌ به‌ دور خود داريد. هم‌ چنين‌، اين‌ خواب‌، نشانه‌ غليان‌هاي‌گذراي‌ كوتاه‌ مدت‌ احساسي‌ است‌. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ از يك‌ گروه‌ كارناوال‌ فرار مي‌كنيد، يعني‌، روزي‌در زمينه‌ نمايش‌ و سرگرمي‌ به‌ فعاليت‌ مشغول‌ خواهيد شد.

 

 

  كلاه‌ فرنگي‌ (مهتابي‌)  

 

 


خوابهايي‌ كه‌ محور و مشخص‌شان‌ كلاه‌ فرنگي‌ و مهتابي‌ هستند، جنبه‌ و طبيعت‌ رمانتيك‌ و عاطفي‌وجودتان‌ را برملا مي‌سازند. اين‌ خوابها طرز تفكر آرزومندانه‌تان‌ در رابطه‌ با زندگي‌ واقعي‌تان‌ را نشان‌مي‌دهند.

 

 

  فرد فلج‌ و زمين‌گير  

 

 


اگر مشخصه‌ اصلي‌ و بارز خوابتان‌ يك‌ فرد يا افراد فلج‌ و زمين‌گير باشد، يعني‌ بايد در انتظاردرخواست‌ كمكي‌ از سوي‌ يك‌ خويشاوند يا دوستتان‌ باشيد. پس‌، وقتي‌ در زندگي‌ بيداري‌تان‌، چنين‌درخواستي‌ از شما به‌ عمل‌ آمد، بي‌درنگ‌ و بدون‌ معطلي‌ دست‌ كمك‌ به‌ سوي‌ آن‌ فرد دراز نماييد، چراكه‌ برايتان‌ خوش‌ يمن‌ خواهد بود! اگر در خواب‌، خودتان‌ فلج‌ و زمين‌گير باشيد، يعني‌ با چالش‌هاي‌متعدد و فراواني‌ مواجه‌ هستيد و بايستي‌ از نهايت‌ توانايي‌هاي‌ بالقوه‌ و استعدادهاي‌ پنهانتان‌ استفاده‌ به‌عمل‌ آوريد. خوشبختانه‌، هر كمكي‌ كه‌ نياز داشته‌ باشيد، به‌ سرعت‌ برايتان‌ صورت‌ مي‌گيرد

 

   بستني‌  

 


خوردن‌، درست‌ كردن‌، فروختن‌ يا پذيرايي‌ بابستني‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ شما اززندگي‌ تان‌ رضايت‌ خاطر داريد و از آن‌ خشنوديد.يعني‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ است‌ و كارهايتان‌ روز به‌روز بهتر مي‌شوند و يا اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در خواب‌در حال‌ جبران‌ يك‌ كمبود در زندگي‌ روزمره‌تان‌باشيد، به‌ عنوان‌ مثال‌ ناخشنودي‌، نامهرباني‌،تلخكامي‌، دروغ‌، نادرستي‌ و نداشتن‌ خلوص‌ نيت‌در خلال‌ روز ممكن‌ است‌ در شب‌ به‌ اين‌ اشكال‌ درخوابهايتان‌ نمايان‌ شود

 

لیوان:

 

 

 

                            

ليوان دوست و مصاحب شماست و کسي است که با او مشورت مي کنيد و از او کمک مي خواهيد و در شرايط سخت نياز شما را بر طرف مي کند. اگر در خواب ببينيد ليواني کوچک و فلزي داريدتنگ روزي مي شويد و در معاش شما مضيفه مي افتد و چنانچه در خواب ببينيد ليواني بزرگ و خوش رنگ داريد معاش شما تامين مي شود. رنگ ليوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است. ليوان بلور روشن و صاف کامروائي و خوشبختي است به خصوص اگر مرد جواني در خواب ببيند ليواني از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زني دلخواه ازدواج مي کند. زني که مصاحب او خواهد بود و نيازهايش را جواب خواهد گفت. همين تعبير هست براي دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن ليوان آبي صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسيار خوب است. اگر در خواب ببينيد که ليوان خود را زديد و شکستيد دوست و مصاحب خوبي را از دست مي دهيد يا چنانچه همسرتان صديق و صميمي است بين شما اختلاف مي افتد. توجه داشته باشيد که مصاحبت و صميميت در ديدت ليوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صميمي و مصاحب باشد صدق مي کند زن بي تفاوت مشمول اين تعبير قرار نمي گيرد. شکستن ليوان در خواب بيشتر براي زنان و مردان جوان خوب نيست.


موضوعات مرتبط: دانستنیها

تاريخ : پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ | | نویسنده : علی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.